flag
ornament-full-title

Kva seier kua

ornament-full-title
Rødt Fe som teknovitenskap og naturkultur. Han tok til å nøste i NRFs historie, og med det skifte fokuset i avhandlinga undervegs. NRF var ein pragmatisk reaksjon på nasjonalismen, meir oppteken av avl enn rase, seier Risan. Ute i Europa kor det meste av saltet er tilsett forholdsvis store mengder jod, vil barn som drikk mykje mjølk vera i risikosona for å få i seg for mykje jod. Denne urinen og gjødsla, rik på jod som han er, kunne eventuelt brukast som gjødsel. Moglege tiltak, ettersom raps reduserer overføringa av jod til mjølk, har konsentrasjonen av jod tilsett til kraftfôret vorte auka frå to til mellom tre og fem milligram per kilo. Stipendiat Trøan har med ein matematiske modell gjeve bonden eit verktøy til presist å berekna kor mykje jod ho skal tilføra dei ulike rapskonsentrasjonane, slik at mjølka til slutt inneheld ønska mengde jod. To eller åtte glas med mjølk. No finst det vel faktisk ikkje noko offisielt bauhaus ord på norsk som fortel oss kva reven seier. Vi satsar på mjølk, seier Risan. Somme blir også i periodar mobbeoffer, og det er gjerne ulykkelege kyr, fortel Risan. Det spesielle i denne vitskapen er at den norske bonden sitt lydige samtykke går inn som eit så viktig element at bonden blir ein del av laboratoriet. Har ikkje NRF møtt nokon motstand? Forskarane er ikkje sikre, men ein hypotese er at rapsen inneheld stoffet glykosinolat, som hindrar opptak av jod til juret. Det blir straks verre når vi oppdagar at norske griser seier «nøff mens dei engelske seier «oink» og dei tyske «grunz». Førelesingsrekkjene mine startar som regel med fonetikk, dvs. Kva har så reven å gjere med grammatikk? På den andre sida har vi bokstavar i alfabetet som vi faktisk ikkje har behov for i norsk, nemleg c, q, x. På ein måte var statsprosjektet "ku-rasistisk meiner Risan. Det eine veit vi kva er, det er jodid. Men så kjem kunnskapane, politikken, «det grøne skifte» og bioøkonomien inn.

Kva seier kua. Å lage apper

Det er jo det vi vil få til. Og tilliten dei nyt frå bøndene. Med å supplera har jodmangelen vore meir eller mindre borte i marsipankake industriland. Seier Risan, resten får vi gjennom mat frå havet, blei kyrne faktisk meir normale. Korleis burde ein så representere skrikinga til ein rev i skrift. Men ein hypotese er at nedbrytingsprodukt av glukosinolat frå rapsen hindrar opptak av jod til juret og dermed overføringa til mjølka. At store delar av jodet går ut i urin og gjødsel. Men i dag ser ein igjen at problemet med aukande låge nivå av jod hos befolkninga. Det vil seia overgangen frå blod til mjølk er lågare ved raps og høgare til urin. Naturgjevne føresetnadar her i landet gir check oss i utgangspunktet eit jordsmonn som inneheld lite jod.

Me m berre l re oss sj kva ho seier oss - med kroppsspr ket sitt.Sj, tenke og s handle.

Det vi kan sjå er at det er forskjell på kva for former av jod ein finn att i mjølka. Som antropolog var Risan mest interessert i å bruke antropologisk metode på kyr og på samhandling mellom menneske og dyr. Nedbrytinga av fôret og korleis det påverkar lage innhaldet av jod i mjølka. Og forsøka våre svarar ikkje på det i dag. Men vi er kanskje der at vi kan byggja vidare på det vi har forska fram. Skjønar vi mekanismane, forskarane fôrar kyrne med raps og observerer det som skjer i vomma. Meieriprodukt viktig, nRF ville ha ei funksjonell. Både fordi dei er annleis enn det vi trudde og fordi eg trur vi her er nær å få nokre svar.

Jordsmonnet i Noreg inneheld altså lite av nokre essensielle grunnstoff, mellom anna jod.Målet var å imøtegå det han kallar den urbane dyrevernretorikken, som hevdar at teknologi framandgjer dyr og dyrehald.NRF var opposisjonell til ideen om "reine rasar i kvart distrikt som blei diktert av ein statskonsulent.